Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Какви са предимствата на финансовия лизинг?

Какви са предимствата на финансовия лизинг?

Основното предимство на финансовия лизинг е че не се изискват допълнителни обезпечения, като самият лизингов актив, предмет на договора за лизинг, служи за обезпечение по сделката. Лизингополучателят може да ползва актива след заплащането на първоначална вноска, представляваща самоучастието му в придобиването на лизинговия актив, в размер определен от лизинговата компания в зависимост от оценката на актива и кредитоспособността на клиента.

Виж още ➔
Какво представлява финансов лизинг?

Какво представлява финансов лизинг?

Финансовият лизинг е форма на инвестиционно финансиране, при което лизинговата компания (Лизингодател) закупува лизингов актив, предварително избран от клиент (Лизингополучател) и го предоставя за негово ползване съгласно сключен договор за финансов лизинг. Лизингополучателят се задължава да прави регулярни плащания към лизинговата компания съгласно предоставен погасителен план, като при погасяване на всички задължения по договора за лизинг получава правото да придобие собствеността върху лизинговия актив.

Виж още ➔
За придобиване на какъв тип активи е подходящ финансовия лизинг?

За придобиване на какъв тип активи е подходящ финансовия лизинг?

Финансовият лизинг е подходяща форма за финансиране на относително стандартни дълготрайни материални активи, за които има наличен вторичен пазар и които запазват стойността си във времето. ББР Лизинг финансира производствени машини и оборудване, подемна техника, строителна техника, земеделска техника, транспорти средства, медицинско оборудване, недвижими имоти, и др. Финансовият лизинг не е подходяща форма за финансиране на оборотни средства, строителство, софтуерни продукти и услуги, активи имащи характер на материали или стоки, както и силно специфични активи с ограничен вторичен пазар.

Виж още ➔
Какви са видовете договори за финансов лизинг?

Какви са видовете договори за финансов лизинг?

Съществуват два вида договори за финансов лизинг: 1). Финансов лизинг с придобиване на собствеността в края на периода (т. нар. договори със „затворен край“) и 2). Финансов лизинг с опция за придобиване на собствеността в края на периода (т. нар. договори с „отворен край“). При договорите със „затворен край“, Лизингополучателят придобива собствеността върху актива в края на периода, в случай че е погасил всички свои задължения по лизинговия договор. Този тип договори не предвиждат наличието на остатъчна стойност/опция в края на лизинговия срок.

Виж още ➔
Може ли ББР Лизинг ЕАД да финансира ДДС при покупката на актив чрез финансов лизинг?

Може ли ББР Лизинг ЕАД да финансира ДДС при покупката на актив чрез финансов лизинг?

Да, ДДС може да се финансира чрез договор за финансов лизинг. Закупувайки актива от избрания доставчик, ББР Лизинг ЕАД заплаща договорената цена на актива със съответното ДДС, ако такова е дължимо. В зависимост от избрания вид договор за лизинг („затворен или отворен край“), както и специфичните нужди на клиента, дължимото ДДС по договора за финансов лизинг може да бъде заплатено в началото, разсрочено за периода необходим за неговото възстановяване от клиента (обикновено в срок между 3-6 месеца) или разсрочено за срока на договора.

Виж още ➔
Кой може да бъде Лизингополучател по сделка за лизинг с ББР Лизинг ЕАД?

Кой може да бъде Лизингополучател по сделка за лизинг с ББР Лизинг ЕАД?

Лизингополучатели по договори за финансов лизинг с ББР Лизинг ЕАД могат да бъдат дружества, регистрирани на територията на Република България. Минималните изисквания към лизингополучателите са да бъдат платежоспособни дружества с добра репутация, ясен краен собственик и източник на доходите, положителен собствен капитал и да имат жизнеспособни идеи и бизнес планове.

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster