Политика за поверителност

Политика за поверителност

Една от основните грижи на дружествата от Групата на „Българска Банка за развитие“ ЕАД е сигурността на личните данни на физическите лица – наши клиенти, служители и партньори, като сме предприели необходимите мерки, за да приведем дейността на всичките си звена и служители в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност.


В Групата на „Българската банка за развитие“ ЕАД (Групата на ББР) се включват „Българска банка за развитие“ ЕАД (ББР/Банката) и дъщерните й дружества.

Когато се събират лични данни на клиенти, служители и партньори, се спазва принципът за свеждане на обработваните данни до минимум, при условията на законосъобразност, прозрачност и сигурност. Групата на ББР се стреми да обработва само тези лични данни, които са от съществено значение и са подходящи за постигане целите на предмета й на дейност.

Тази политика за поверителност на Групата на ББР се отнася както за информация, която се събира чрез интернет страницата на всяко Дружество, така и за личните данни, които то обработва при осъществяване на основния си предмет на дейност, и в защита на своя законен легитимен интерес на Кредитор.

 

Категории лични данни, които се обработват, и цели:


ББР и дъщерните й дружества обработват онези лични данни, които са необходими и свързани с дейността им, като при това действат в качеството си на администратори или съадминистратори на лични данни.
Независимо от причината, поради която ни споделяте Ваши лични данни, препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация, като данни относно расов или етнически произход, религия, членство в синдикални организации, сексуална ориентация, здравословен статус и т.н., освен ако това не е необходимо условие, за да Ви бъде предоставена услуга от страна на дружество от Групата на ББР.

В зависимост от конкретния продукт/услуга, която Банката или нейно дъщерно дружество предлага, се обработват следните видовете лични данни:


• Лични данни с цел идентификация и връзка с лицето - три имена, ЕГН, номер на документ за самоличност, гражданство, адрес и телефон, образец от подпис, клиентски номер, номер на банкова сметка, данни за законни представители и съдържащи се в пълномощни, семейно положение и родствени връзки, данни за месторабота и длъжност, данни за сертификат за онлайн банкиране;

• Лични данни за финансово състояние – имотно състояние, кредитна задлъжнялост, размер на трудово възнаграждение, сключени застраховки, участие в търговски дружества, информация във връзка с използваните от Вас продукти на Групата на ББР др.;

• Лични данни на свързани с Вас лица – семеен статус и родствени връзки; имена, адрес и имуществено състояние на свързани с Вас лица (поръчители, съдружници, членове на семейство); дружествени правоотношения по повод на участия в юридически лица;

 Лични данни във връзка със специални законови изисквания – когато сме длъжни по закон, събираме данни за конфликт на интереси, за произход на средства, копие на документ за самоличност, данни за свързаност и др.

 Лични данни при сключване на сделки по телефон – в допълнение на данните за идентификация, събираме и запис на гласа и съдържанието на разговора с представител на Банката;

• Други лични данни, които ни разкривате – лични данни, съдържащи се във формираните с он-лендинг ресурс портфейли от подсделки, съдържащи се в индивидуализацията на залагано в полза на Банката имущество и съдържащи се във Ваши писма или съобщения до нас, в жалби, оплаквания или сигнали.

Обработката на лични данни винаги е свързана с предоставянето на продукт/услуга от страна на Банката или нейно дъщерно дружество, като обработката е необходима за постигането на някоя от следните цели:

• идентификация на лицето и неговата представителна власт;

• подготовка и изпълнение на договорно споразумение, сключено между Банката или нейно дъщерно дружество и субекта на данните (например във връзка с искане за отпускане или гарантиране на кредит, поддържане на платежна сметка, осъществяване на платежни операции, участие, отчитане на резултатите и предоставяне на обезпечение във връзка с реализирани на програми за финансиране с ресурс от ББР); извършване на правен и финансов анализ, и съдействие с оглед предоставяне, поддържане и прекратяване на предлагани от нас банкови продукти и услуги (в това число и по отношение на предоставяни на дружество от Групата на ББР обезпечения);

• задължително обработване на данни по силата на законово задължение (за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, изпълнение на определени данъчни задължения, предаване на данни до Централния кредитен регистър, Централен регистър на особените залози, Агенция по вписванията, или за изпълнение на международни конвенции и договори);

• за изпълнение на задължението ни да предоставяме информация на държавни органи и институции като БНБ, КФН, НОИ, НАП, ДАНС, КПКОНПИ, органи на съдебната система и на прокуратурата и др.;

• за управление на дейности, свързани с борба с измамите, при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами;

• за защита на права и законни интереси на Банката или нейно дъщерно дружество при събиране на вземания (вкл. по принудителен ред и със съдействието на съдебни органи, консултанти и съдебни изпълнители), произтичащи от договорни споразумения, сключени от и между Банката или нейно дъщерно дружество и субекта на данните - лично или в качествата му на законен представител, респективно сключени от и между он-лендинг партньора на ББР и субекта на данните, както и при решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на Банката);

• за управление на риска на основание легитимен интерес (данни за анализ, оценка, спазване на регулаторни и правни изисквания за капиталова адекватност, предотвратяване на измами, стратегическо планиране и управление на портфолиото на Банката или нейно дъщерно дружество);

 класификация на клиентите въз основа на MiFID и MiFID II;

 кредитна оценка и рейтинг, профилиране на клиентите; преценка дали отговарят на изискванията за отпускане на кредит по съответната програма за финансиране;

 статистически анализи и оценки;

• обработка на жалби;

• осъществяване на контакт със субекти на данни и техни представители във връзка с банкова сметка, открита при Дружеството, във връзка с отправяне на важни съобщения и уведомления;

• охрана на зони и помещения и контрол на достъпа - обработва се информация, представляваща лични данни чрез системи за видеонаблюдение; при провеждане на дейности на банкови гишета, както и при управление и контрол на потоците на входовете и изходите от зоните, защитени от електронни системи за контрол;

• други цели, определени в клиентския договор или в съответните Общите условия за предлаганите от Дружество от Групата на ББР услуги (когато такива са налични);

Обработването на лични данни е допустимо при наличие на поне едно от следните основания

Съгласие – Съгласието следва да е изрично, свободно изразено, конкретно и информирано съгласие за обработване на личните данни. Когато такова съгласие е необходимо и лицето реши да не го предостави, Банката може да откаже предоставянето на съответния продукт/услуга, за който съгласието е било необходимо;

Договор - Когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на лицето за сключване на договор, непредоставянето на данни ще доведе до невъзможност за администратора да осигури услугите, за които е изявено желание;

Законово задължение - На основание чл. 6, б. “в“ от Регламент ЕС 2016/679, дружествата от Групата на ББР обработват лични данни, в качеството си на администратори или съадминистратори, за да спазват законовите си задължения, предвидени в Закона за кредитните институции, Закона за потребителския кредит, Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона срещу финансирането на тероризма, Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс, останалата приложима законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на дружествата от Групата на ББР, както и действащото в страната финансово, данъчно и счетоводно законодателство;

Легитимен интерес - Лични данни се обработват при спазване на чл. 6, б.“ е“ от Регламент ЕС 2016/679, за целите на легитимния интерес на дружествата от Групата на ББР в случаите, когато се извършват дейности по борба с измамите, охрана и контрол на достъпа, аудио и видеонаблюдение, аудио и видео записване за целите на охрана, контрол на достъпа и борба с измамите, документиране на проведена комуникация; Когато се предоставят данни на трети страни: при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора, или на друго валидно правно основание; за целите на спазване и изпълнение на групови политики, репортинг, за одитни дейности, за оценка на кредитния риск; За проучване и подобряване на клиентското обслужване на Групата на ББР, както и целите на маркетингови и пазарни проучвания и анализи; 

- Изпълнение на задача от обществен интерес – При изпълнение на задача от обществен интерес, възложена от орган, който изпълнява официални правомощия Групата на ББР може да оказва съдействие на държавен орган, като споделя лични данни с цел предотвратяване или разкриване на престъпление.

Лични данни, обработвани за целите на подобряване на клиентското обслужване и за реклама

Въз основа на Ваше предварително съгласие и при желание от Ваша страна можем да разпространим информация за Ваш проект, финансиран с помощта на Групата на ББР, данни за Вашето име, населено място и снимка (например чрез публикуване на интернет страниците на Групата на ББР). Използваме тези лични данни, за да насърчаваме повече малки и средни предприятия да развиват бизнеса си с помощта на Групата на ББР.

Лични данни, обработвани при посещение на интернет сайта

Поддържаните от ББР и дъщерните й дружества електронни страници в интернет използват т. нар. „бисквитки“, с цел оптимално и ефикасно функциониране. При посещение на някой от интернет сайтове на дружества от Групата на ББР, автоматично се събира ограничен набор от лична информация. Повече информация относно начина на събиране и контрол на тези данни се съдържа на следния адрес: [http://www.bbr.bg/bg/cookies].

Лични данни, обработвани при посещение на място

С цел защита на сигурността на лицата, посещаващи помещенията, ползвани от Банката и нейните дъщерни дружества, се прилагат мерки за физическа охрана, като наблюдение със CCTV-камери и контрол на достъпа при провеждане на дейности на банкови гишета, при инкасо, както и при управление и контрол на потоците на входовете и изходите от зоните, защитени от електронни системи за контрол.

Личните данни, които обработваме, са имена на посетителите, дата и час на достъп до сградата, както и видеоизображение. Съхраняваме тези данни на места с ограничен достъп и специален режим на сигурност.

Лични данни на лица, които не са клиенти

В определени случаи Банката или нейно дъщерно дружество обработва лични данни на физически лица, които не са клиенти, така например: 

• Когато лицето предоставя обезпечение в полза на дружество от Групата на ББР – като в тези случаи събираме лични данни за това лице като имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, данни за актуално местоживеене, данни за притежавано имущество, банкови сметки и финансова задлъжнялост; 

• Когато лицето посещава банковия офис на Банката или офис на нейно дъщерно дружество (например като придружител) – ще го регистрираме на рецепция като изискваме две имена и с кого желае среща, дата и час посещението; 

• Когато лицето извършва банкови преводи в полза на клиенти на Банката по техни сметки, открити в Банката – ще получим данни за номер на сметка, сума на превод, основание за превода, дата и час;

• Когато лицето е посочено като пълномощник/лице за контакт от клиент или служител на дружество от Групата на ББР;

• Когато дружество от Групата на ББР е страна по договор, по който Вие сте/представлявате трето ползващо се лице– ще получим данни за трите имена, ЕГН, данни за номер на сметка, основание;

• Когато информация за лицето ни бъде споделена от държавен/общински орган, наш клиент (и/или негов служител) или служител на Групата на ББР;

• Лични данни, обработвани при кандидатстване за работа;

• Личните данни, които събираме в процеса на подбор, се използват само и единствено за идентификация на кандидатите с най-близък профил до изискванията за конкретната позиция. След приключване на подбора, предоставената информация се пази в срок от 6 месеца и се унищожава, освен ако кандидатът е дал своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок;

• Личните данни, които обработваме за целите на подбора, са: име, предишен професионален опит, информация за образование и придобити квалификации, както и друга информация, която е релевантна в конкретния случай и е свързана с конкретна кандидатура за работа.

 

За колко време съхраняваме вашите лични данни?

Групата на ББР съхранява личните ви данни само за минимално необходимия срок, за да постигне целите, посочени в настоящата Политика, както и когато по силата на закон или международно споразумение е задължена или има право да ги съхранява за по-дълъг период.
Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид няколко фактора, включително продължителността на предоставяне на услуги (например при отсрочване и предоговаряне на отпуснатия кредит), ако е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на наши правни претенции (например за събиране на просрочени вземания), или дали имаме правно задължение да съхраняваме данните (например счетоводни документи за срок от 5 г. или 10 г.).
Личните данни, свързани с програми, осъществявани с международно финансиране и подкрепа, сме длъжни да съхраняваме до десет години след приключването на договора ни с партниращата международна банка.
Данните във връзка с видеонаблюдението и контрола на достъпа в офисите на Групата на ББР се съхраняват за кратък период от време – обикновено 60 дни, освен ако не се налага съхранението им за по-дълъг срок на обработване – например за целите на допълнително разследване на инциденти.

Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.

 

С кого споделяме Вашите лични данни?

Във връзка с приложимите законови изисквания сме длъжни да предаваме Ваши лични данни до регистри като: Централния кредитен регистър, Централния регистър на особените залози и Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и до държавни органи и институции като БНБ, КФН, НОИ, НАП, ДАНС, КПКОНПИ, органи на съдебната система, на прокуратурата и др.
В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 Групата на ББР има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели: Публични органи, институции и учреждения, одитори, които осъществяват надзор върху дейността на Групата на ББР или върху спазването на закон приложим за групата или субектите на данни. Такива могат да бъдат например БНБ, КФН, КЗЛД, НАП, ДАНС, КПКОНПИ, МВР, съд, прокуратура и др. Лични данни могат да бъдат предоставени и с цел получаването на предварителна информация, необходима за сключването на договор и/или за неговото изпълнение.
За извършване на справки и получаване на информация от държавни органи, институции, учреждения и регистри /например - НОИ, ЦКР, ГД ГРАО и други/, за оценка на кредитоспособността Ви или за целите на получаване на друг вид предварителна информация, необходима за сключването на договор по искане на лицето.
На трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора при осъществяване на услуга (например на куриерски фирми или кореспондентски банки).
Ваши лични данни са предмет на автоматичен обмен във връзка със спазването на изискванията за обмен на данни според Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект, във връзка с инициатива известна още като FATCA.

По отношение на програмите и продуктите на Групата на ББР, които се предоставят съвместно и в сътрудничество с местни и международни партньори на Групата (списък на международните партньори е достъпен тук), се обменят лични данни на клиенти, доколкото това е необходимо за съответната услуга, сключването на договор за кредит или обезпечение, контрол за изпълнение на договорните задължения, отчетност пред партньорите на Банката и защита на техните интереси.


Списък на търговски банки и небанкови кредитни институции – партньори на ББР на територията на Република България, можете да откриете тук


Когато сключваме сделки по телефон или чрез използване на имейл комуникация, ние ползваме услуги за телефонна централа от мобилен оператор, а разговорите и имейл комуникацията се записват.
Когато защитаваме правата и легитимните си интереси и ако използваме услугите на външни консултанти, адвокати, преводачи, одитори, и др., им разкриваме онзи обем от лични данни, който е необходим, за да ни съдействат.
ББР и нейните дъщерни дружества не разкриват и разпространяват Вашите лични данни за маркетингови или други цели на трети страни.
В останалите случаи и доколкото това е необходимо, лични данни се предоставят единствено на наши доверени партньори - технически доставчици на маркетингови услуги и услуги по уеб дизайн, ИТ поддръжка, доставчици на куриерски услуги, за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. 
Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на интернет страниците на дружествата от Групата на ББР.

Предаване на личните данни на трета държава или международна организация


Допустимо е предоставяне на лични данни при спазване на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните. Такова прехвърляне се осъществява например когато то е необходимо за сключването и изпълнението на договор между субекта на лични данни и дружество от Групата на ББР. Такива са случаите когато субектът желае да направи паричен превод в чужбина.

Как защитаваме вашите права?

Групата на ББР обработва Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.
Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с данните.
Във връзка с влизането в сила на нови Европейски правила за защита на личните данни, предприехме детайлен анализ и одит на всички наши процеси, свързани с обработване на лични данни. В рамките на този анализ ние проверяваме партньорите си, ревизираме процедурите си и правилата си, обучаваме служителите си, използваме опитни консултанти по информационна сигурност, за да гарантираме спазването на най-високи стандарти за поверителност и сигурност на Вашата информация.

Какви са Вашите права?

В случай че Вие сте лице, чиито лични данни се обработват от дружество от Групата на ББР, съгласно Регламент ЕС 2016/679, Вие имате следните права:

1. Право на информираност

Вие имате право да получите информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните Ви данни. Тази информация включва: данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка, вкл. координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните; целите и правното основание за обработването; когато обработването се извършва въз основа на чл. 6, параграф 1, буква е) от Регламента, законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна; получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива; намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо); срока на съхранение на личните данни; информация за всички права, които субектът на данни има; право на жалба до надзорния орган; дали предоставянето на данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор, както и дали субектът е длъжен да предостави личните данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова).

2. Право на достъп 

По Ваше искане в качеството Ви на субект на данните имате право да получите от дружество от Групата на ББР потвърждение дали се обработват Ваши лични данни и ако това е така да получите достъп до данните вкл. копие на обработваните за вас лични данни, и следната информация - целите на обработването; съответните категории лични данни; категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити те, включително получатели в трети държави или международни организации; предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването им, да се направи възражение срещу такова обработване, както и съществуването на правото на жалба до надзорен орган; информация за източника на данни, ако не са събрани от субекта на данните; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

3. Право на коригиране

По Ваше искане, в качеството Ви на субект на данни, имате право да поискате от дружество от Групата на ББР да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването, имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

4. Право на изтриване („правото да бъдете забравен“)

По Ваше желание, дружество от Групата на ББР може да изтрие Ваши лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
• личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или
обработвани по друг начин;
• оттеглили сте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
• възразили сте срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, което се прилага спрямо дружество от Групата на ББР;
• личните Ви данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламента.

Правото на изтриване не се прилага, когато обработването е необходимо за спазване на правно задължение и за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

5. Право на ограничаване на обработването на данни

По Ваше искане дружество от Групата на ББР може да ограничи обработването на данни, свързани с Вас, при наличие на някое от следните условия:
• в случай че оспорвате точността на данните, които дружество от Групата на ББР обработва за Вас – за срок, необходим за проверка на точността им;
• при установяване, че обработването на данните е незаконосъобразно, но желанието Ви е данните да не бъдат изтрити, а вместо това да се ограничи тяхното използване;
• по Ваше желание, в случай че дружество от Групата на ББР не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• Вие сте възразил/а срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламент ЕС 2016/679 и очаквате резултатите от проверката за това дали законният интерес на дружество от Групата на ББР има преимущество пред интересите Ви като субект на данните.

Когато обработването е ограничено, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само с Ваше съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес. Когато сте изискали ограничаване на обработването, дружество от Групата на ББР Ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

За всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване дружество от Групата на ББР съобщава на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Дружество от Групата на ББР Ви информира относно тези получатели, ако Вие поискате това.

6. Право на преносимост на личните данни

В качеството Ви на субект на данните Вие имате право да поискате да получите свързаните с Вас лични данни, които сте предоставили на дружество от Групата на ББР, в обичайно използван, структуриран и пригоден за машинно четене формат, и имате право да предадете/прехвърлите тези данни на друг администратор, без дружество от Групата на ББР в качеството си на администратор на лични данни, на когото сте предоставили данните си, да Ви създава пречки, когато основанието за обработването на личните данни е съгласие или договорно задължение, и обработването на личните Ви данни се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнявате правото си на преносимост, имате право да получите пряко прехвърляне на личните данни от дружество от Групата на ББР към друг администратор на лични данни, когато това е технически осъществимо. Упражняването на правото на преносимост, не засяга правото на изтриване (правото „да бъдеш забравен“) и не следва да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

7. Право на възражение

Като субект на данни, имате право по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, в която се намирате, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на задача от обществен интерес или заради преимуществен интерес на администратора или трето лице, включително профилиране. Дружество от Групата на ББР прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

8. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен.

Правото не се прилага, ако:

• решението е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и дружество от Групата на ББР; или
• е разрешено от законодателството; или
• се основава на изрично Ваше съгласие.

Към настоящия момент в Групата на ББР не съществуват процеси на автоматизирано вземане на решения.

9. Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

10. Право на жалба до надзорния орган

Имате право на подаване на жалба пред надзорния орган в Република България - Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg ) или по съдебен ред.

 

Можете да подадете Вашето искане с писмо до адреса на управление на дружество от Групата на ББР, чрез попълване на формуляр на място в някой от офисите на дружествата от Групата, чрез изпращане на електронно съобщение на някой от следните електронни адреси, а именно - официален електронен адрес на Банката: office@bdbank.bg , на Национален гаранционен фонд: info-ngf@bdbank.bg , на ББР Микрофинансиране: office-mfi@bdbank.bg , Фонд за капиталови инвестиции АД: office-cif@bdbank.bg , ББР Факторинг ЕАД: office-factoring@bdbank.bg , ББР Лизинг ЕАД: office-leasing@bdbank.bg  или директно до ДЛЗД (DPO@bdbank.bg).

Ще разгледаме всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на едномесечен срок от получаването на искането. Ако не сме в състояние да го сторим по независещи от нас причини, ще Ви уведомим своевременно като посочим и причините за забавянето.

Бихме искали да Ви информираме, че съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, при всяка покана за предложения, отправена във връзка с безвъзмездни средства, поръчки или награди, попадащи под режим на пряко управление, в случаите, когато се потенциални бенефициери, кандидати, оференти и участници, в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001, и с цел защита на финансовите интереси на Съюза, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на службите за вътрешен одит, на Сметната палата или на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), както и да бъдат предавани между разпоредителите с бюджетни кредити на Европейската комисия, техните изпълнителни агенции и органите на ЕС, създадени съгласно ДФЕС и Договора за Евратом, и органите, осъществяващи публично-частно партньорство.

Промени в настоящата политика

Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет страниците на дружествата от Групата на ББР.


Данни за контакт с администратор на лични данни
„Българска банка за развитие“ ЕАД, ЕИК 121 856 059
Седалище и адрес на управление: ул. „Дякон Игнатий“ № 1
Тел. за контакт 02/9 306 333
office@bdbank.bg , www.bdbank.bg 

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster