Технологично обновление на производствените мощности

ББР Лизинг стартира продукт за финансиране на МСП ангажирани в производството, преработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, печатарската индустрия и здравеопазването.

Лизинг на машини и оборудване

от 25 хиляди евро до 2,5 млн. евро

Срок до 84 месеца

Самоучастие минимум 10%

Кандидатстване до 31.12.2023 г.

Фокус на програмата

Програмата цели да подпомогне и насърчи българските микро, малки и средни предприятия да инвестират в производствени машини и оборудване, посредством които се цели:

✔ Подобряване на ефективността на производствените процеси
✔ Разширяване на продуктовото портфолио
✔ Излизане на нови пазари
✔ Подобряване на конкурентоспособността
✔ Създаване на нови работни места
✔ Подобряване на енергийната ефективност на производството

Целеви групи

Микро-, малки и средни предприятия, които:
✔ Работят в производството, преработваща промишленост, хранително-вкусовата промишленост, печатарската инсустрия и здравеопазването;
✔ Имат минимум 2 завършени финансови години, през които да са осъществявали дейност. За предприятия с по-кратка история е необходимо да бъде привлечен солидарен длъжник, отговарящ на условията;
✔ Не са в състояние на неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост, не са в производство по несъстоятелност или ликвидация, нямат висящи изпълнителни дела и публични задължения;
✔ Към момента на сключване на договор за лизинг имат положителен собствен капитал и нямат сделки към финансови инстититуции в просрочие.

Свържете се с нас:

Телефонен номер

+359 2 452 9444

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster