Какво представлява финансов лизинг?

Финансовият лизинг е форма на инвестиционно финансиране, при което лизинговата компания (Лизингодател) закупува лизингов актив, предварително избран от клиент (Лизингополучател) и го предоставя за негово ползване съгласно сключен договор за финансов лизинг. Лизингополучателят се задължава да прави регулярни плащания към лизинговата компания съгласно предоставен погасителен план, като при погасяване на всички задължения по договора за лизинг получава правото да придобие собствеността върху лизинговия актив.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster