Compliance rule law and regulation graphic interface for business quality policy planning to meet international standard.

Информация за реда и условията за подаване на сигнали в ББР Лизинг

по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

Дейности, относно които могат да се подават сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН могат да се подават за нарушения на българското законодателство или на посочените в закона актове на Европейския съюз в областите по чл. 3 от закона, свързани с дейността на „ББР Лизинг“ ЕАД.

Подаване на сигнал чрез канала за вътрешно подаване в „ББР Лизинг“ ЕАД (ред за подаване на сигнали за нарушения)

Имайте предвид, че:

  • По анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
  • Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
  • Сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.
  • Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона за подаването му, сигнализиращото лице се уведомява, с цел отстраняване на допуснатите нередовности. Ако същите не бъдат отстранени в 7-дневен срок от уведомлението, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

За регистриране на сигнал се използва Формуляр по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), който трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е било извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
4. дата на подаване на сигнала;
5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Сигнал се подава:

1. чрез пощенска пратка на адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 1, гр. София, като върху плика се изписва текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“ и наименованието на ББР Лизинг -  необходимо е сигналът да бъде саморъчно подписан;
2. чрез електронната форма на адрес: signals_leasing@bdbank.bg – необходимо е сигналът да бъде подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП);
3. на място в деловодството на адрес: гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 1, като върху плика се изписва текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“ и наименованието на ББР Лизинг.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия Уникален идентификационен номер (УИН) и дата на получаване на сигнала. Този уникален идентификационен номер се прилага към всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала.

Процедура за докладване на нередности

Процедурата за докладване на нередности е елемент от прилаганата в Групата на ББР система за превенция на корупцията. Институцията е наясно с негативния ефект, който могат да имат върху дейността ѝ неправилно поведение, злоупотреби или неправомерни действия и окуражава своите служители и клиенти да изразяват своите притеснения или конкретни подозрения, които могат да имат относно нередности.

Вижте повече
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster